China Telecom Vietnam: Hội nghị khách hàng & Teambuilding